Platební a ubytovací podmínky


FARMA LUBY s.r.o., Luby č.p.1, 364 53 Chyše, IČ: 24799513 - platné od 1.8. 2013

1. Rezervace pokojů a apartmánu, platební podmínky a podmínky storna rezervace

Na základě objednávky (elektronické přes rezervaci on-line případně emailem či telefonicky) ubytovatel

rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 7 dnů. Po provedení objednávky Vám

bude zasláno Potvrzení objednávky s údaji pro platbu zálohy. Pro závaznou rezervaci termínu je nutné do 7

dnů od objednání uhradit zálohu ve výši 50 % z ceny ubytovaní na účet č. 43-8719360257/0100, variabilní

symbol - číslo Potvrzení objednávky, jinak bude rezervace zrušena. Uhrazením zálohy zákazníkem dochází

k uzavření smlouvy o ubytování dle § 754 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, mezi

objednatelem a ubytovatelem.

Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a

těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi

ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném

uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Po uhrazení zálohy obdržíte poštou (e-mailem)

daňový doklad. Doplatek ceny za ubytování bude uhrazen v hotovosti nebo platební kartou po příjezdu do

penzionu. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od

rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 30 dní před začátkem pobytu.

V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % již zaplacené zálohy. V případě, že zákazník

neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 30. dne před příjezdem, je zákazník povinen zaplatit ubytovateli

následující storno poplatky:

  • 29 - 15 dní před příjezdem = 20% zálohy
  • 14 - 7 dní před příjezdem = 50% zálohy
  • 6 a méně = 100% zálohy

Při objednávce provedené 7 a méně dnů před požadovaným nástupem na ubytování hradí zákazník 100%

celkové ceny ubytování a služeb, přičemž celková cena bude dle Potvrzení objednávky uhrazena

bezhotovostním převodem nejpozději 2 dny před nástupem na ubytování.

2. Ubytovací podmínky

Ubytovatel ubytuje zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo

jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než

sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovatel je povinen na základě

objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do 17 hodin v

den nástupu (příjezdu). Prosíme zákazníky, aby upřesnili hodinu příjezdu.